Bay Area Mongols
Тавай Морил, Зочин
Please Холбогдох or Бүртгүүлэх.    Нууц үгээ мартсан уу?
AngloFreight express agaariin achaa 9 march yavna (1 үзэж буй) (1) Guest
Go to bottom Хариу Илгээх Favoured: 0
СЭДЭВ: AngloFreight express agaariin achaa 9 march yavna
#863
AngloFreight express agaariin achaa 9 march yavna 2009/03/05 19:41  
Òà á¿õýíä ýíý ºäðèéí ìýíä õ¿ðãýå.

Òà á¿õíèé õóó÷íû ò¿íø ÀíãëîÔðåéò êîìïàíè íü äîëîî õîíîã á¿ðèéí äàâàà ãàðèãò àãààðûí øóóðõàé øóóäàíãàà ÿâóóëæ áàéíà.

À÷àà 7 õîíîãòîî ìîíãîëä òàðààãäàíà. 1 êã à÷àà 12 äîëëàð .10 êã ààñ äýýø à÷ààã õàÿãààð î÷èæ àâíà.

Ìàíàé êîìïàíè íü øóóäàí èëãýýìæèéí ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ öîðûí ãàíö ýðõòýé áàéãóóëëàãà òóë õèë ãààëü äýýð à÷àà ñààòäàãã¿é áîëíî.

Ìàíàé bay area äàõü òºëººëºã÷ ñîëèãäñîí òóë õóó÷èí õàÿãààð ºãñºí à÷ààã ìàíàé êîìïàíè õàðèóöàõã¿é áà ìàíàé êîìïàíèé à÷ààã äàðààõ õàÿãààð öóãëóóëíà.

À÷ààã õ¿ëýýí àâàõ óòàñ :510-4590782 /Oakland, Almeda, SanFrancisco,Berkley Albany, Hayward /

925-4824760 /Walnutcreek,Concord Orindo San-Roman, Pleasonton Dublin

̺í Ìîíãîëîîñ 7 õîíîã á¿ð à÷ààã ãàðãàæ áàéãàà òóë òà á¿õýí ºðãºíººð ¿éë÷ë¿¿ëíý ¿¿?

Áèä òà á¿õýíä õàìãèéí íàéäâàðòàé ò¿ðãýí øóóðõàé ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ áîëíî.Òºëáºðèéã àëü ÷ òàëä òºëºõ áîëîìæòîé .

À÷ààòàé õîëáîîòîé ëàâëàõ ç¿éë áàéâàë 925-482-4760

AngloFreight Co,.Ltd
99090243, 98220259
100 àéë æèì òºâ 14 òîîò

www.uscargo.mn
Enter code here   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top Хариу Илгээх
Powered by FireBoard