Bay Area Mongols
Тавай Морил, Зочин
Please Холбогдох or Бүртгүүлэх.    Нууц үгээ мартсан уу?
Ìîíãîë ¿íäýñíèé õóâöàñ çàðæ áàéíà. (1 үзэж буй) (1) Guest
Go to bottom Хариу Илгээх Favoured: 0
СЭДЭВ: Ìîíãîë ¿íäýñíèé õóâöàñ çàðæ áàéíà.
#755
Ýíõáàò (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Төрсөн Огноо:
Ìîíãîë ¿íäýñíèé õóâöàñ çàðæ áàéíà. 2008/11/23 11:50  
3-4 ÿíçûí ºíãèéí òîì ýðýãòýé, ýìýãòýé õ¿íèé ìîíãîë ¿íäýñíèé õóâöàñ çàðæ áàéíà. ýðýãòýé õ¿íèé ¿éòýí õóàð áîëîí äààâóóí õ¿ðýìí¿¿ä, ýìýãòýé õ¿íèé ¿éòýí õóàð áîëîí òîðãîí äýýë, ýñãèé áîëîí íýõèé òààâ÷èã, ìîíãîë îéìñ, æàíæèí ìàëãàé çýðãèéã çàðæ áàéíà. ñîíèðõñîí õ¿ì¿¿ñ (925)952-4656 äóãààðûí óòñààð õîëáîî áàðèíà óó!
Enter code here   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top Хариу Илгээх
Powered by FireBoard